A A
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

 

 Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

 

Spis treści

 1. OSOBY KORESPONDUJĄCE
 2. PRACOWNICY
 3. OSOBY SKŁADAJĄCE CV (KANDYDACI DO PRACY)
 4. ZLECENIOBIORCY
 5. OSOBY KORZYSTAJĄCE z ZFŚS
 6. REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY
 7. RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW
 8. OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECI
 9. KONTRAHENCI
 10. ZAPYTANIA OFERTOWE
 11. ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
 12. MONITORING WIZYJNY


   

  OSOBY KORESPONDUJĄCE

   

   

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  Rejestracja korespondencji oraz udzielanie      odpowiedzi

   

   

   

   

  Dochodzenie roszczeń i obrony przed

  roszczeniami

   

   

   

  Podstawa prawna

   

  Art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - polega na

  wywiązywaniu się na odpowiadania na pisma, dbanie o jakość współpracy z kontrahentami i innymi stronami zainteresowanymi, realizowanie płatności dla dostawców

  Retencja: 6 lat

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

  administratorze w zw. z ustawą z dnia

  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  Retencja: 6 lat

   

   

   

  Odbiorcy danych

   

   

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

  • Dostawca usług pocztowych

   

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  •   Prawo do wniesienia skargi do organu    nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

     00-193 Warszawa

   

  Obowiązek podania danych

   

  Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu rejestracji korespondencji. W przypadku nie podania danych, nie będzie możliwe załatwienie sprawy, której dotyczy korespondencja.

   

   

   

   

  PRACOWNICY

   

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  1. Zawarcie oraz realizacja umowy o pracę

   

   

   

   

   

   

   

  2. Wykonanie obowiązków prawnych     ciążących na pracodawcy m.in. obsługa kadrowo-płacowa, BHP, prowadzenie akt osobowych, ewidencji czasu pracy, kierowanie na badania lekarskie, itp.

   

   

  3. Szkolenia podnoszące kwalifikacje

   

   

   

   

   

   

  4. Publikacja Twojego wizerunku

      w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę

   

   

   

  5. Archiwizacja danych

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. Dochodzenie roszczeń i obrony przed

       roszczeniami

   

  Podstawa prawna

   

  art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

  Retencja: 50 lat / 10 lat w zależności od daty  zatrudnienia

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  Retencja: 50 lat / 10 lat w zależności od zatrudnienia

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym

  Retencja: 50 lat / 10 lat w zależności od daty  zatrudnienia

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych

  Retencja: Do czasu wycofania zgody

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  Retencja: 50 lat / 10 lat w zależności od daty     zatrudnienia

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

  administratorze w zw. z ustawą z dnia 27

  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  Retencja: 3 lata

   

  zatrudnienia

   

  Odbiorcy danych

   

   

  ·         Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

  ·         ZUS

  ·         Urząd Skarbowy

  ·         Firmy szkoleniowe

  ·         Firmy ubezpieczeniowe

   

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec

  przetwarzania

  Prawo do wniesienia skargi do organu    nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa

   

  Informacja o możliwości wycofania zgody

  W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się n podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

   

  Obowiązek podania danych

   

  Podanie danych wynikających z Kodeksu Pracy jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  OSOBY SKŁADAJĄCE CV (KANDYDACI DO PRACY)

   

   

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  1.    Przeprowadzenia procesu rekrutacji

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.    Wykorzystanie aplikacji w

             przyszłych procesach rekrutacji

             w przypadku wyrażenia zgody

   

   

   

   

   

  3.    Dochodzenie roszczeń i obrony

             przed roszczeniami

   

   

  Podstawa prawna

   

  • w zakresie wskazanym w przepisach Kodeksu pracy art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  • inne dobrowolnie podane dane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO zgoda na przetwarzanie danych

  • jeżeli w dokumentach zawarte będą dane o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie twoja odrębna zgoda na ich przetwarzanie, w przypadku gdy dane będą zbędne, zostaną zanonimizowane

  Retencja: 3 miesiące

   

   

  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych

  Retencja: 12 miesięcy lub do czasu wycofania zgody

   

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  Retencja: 6 miesięcy

   

   

  Odbiorcy danych

   

   

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

   

  •   Prawo do wniesienia skargi do organu   nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa

   

  Informacja o możliwości wycofania zgody

  W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na

  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

   

  Obowiązek podania danych

   

  Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22 § 1 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji. Podanie innych danych jest dobrowolne

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZLECENIOBIORCY

   

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  1.    Zawarcie oraz realizacja umowy cywilno-prawnej

   

   

   

   

  2.    Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na pracodawcy m.in.

            zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych  

   

   

   

  3.    Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej

   

   

   

  4.    Archiwizacja danych

   

   

   

   

  5.    Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

   

   

   

  Podstawa prawna

   

  art. 6, ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

  Retencja: Do momentu zakończenia umowy

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  Retencja: 10 lat od

  zakończenia współpracy

   

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  Retencja: 6 lat

   

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  Retencja: 5 lat

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

   Retencja: 6 lat

   

   

   

  Odbiorcy danych

   

   

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

  • ZUS

  • Urząd Skarbowy

  • Firmy szkoleniowe

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

      00-193 Warszawa

   

   

  Obowiązek podania danych

   

  Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  OSOBY KORZYSTAJĄCE z ZFŚS

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  1.    Realizacja świadczeń z ZFŚS

   

   

   

   

   

   

   

  2.    Archiwizacja danych

   

   

   

   

   

  3.    Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

   

   

   

  Podstawa prawna

   

  •  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

  •  art. 9 ust. 2 lit. b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i

   szczególnych praw przez administratora  lub osobę której dane dotyczą

  retencja: do czasu zrealizowania świadczenia

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  retencja: 5 lat

   

   

  art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  retencja: 3 lata

   

   

  Odbiorcy danych

   

   

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  Prawo do wniesienia skargi do organu       nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa

   

   

  Obowiązek podania danych

  Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  REKRUTACJA UCZNIÓW DO SZKOŁY

   

   

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  Przeprowadzenie procesu rekrutacji

   

   

   

   

  Dochodzenie roszczeń i obrony przed roszczeniami

   

   

   

  Podstawa prawna

   

  w zakresie wskazanym w przepisach prawa oświatowego na podstawie

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

   

  w przypadku szczególnej kategorii danych (np. orzeczenia o niepełnosprawności) art. 9 ust.2 lit. g) RODO

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  retencja: 12 miesięcy

   

  Odbiorcy danych

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

   

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa

   

   

   

  Obowiązek podania danych

   

  Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z prawa oświatowego jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.

   

   

   

   

   

   

   

  RODZICE / PRAWNI OPIEKUNOWIE UCZNIÓW

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  1. Realizacja procesu edukacji

   

   

   

   

   

   

   

  2. Promocja placówki poprzez

  publikację wizerunku w przypadku wyrażenia zgody

   

   

   

  3. Przeprowadzenie badań

  diagnostycznych za zgodą rodzica

  / prawnego opiekuna

   

   

   

   

   

   

  4. Publikacja Twojego wizerunku

      w przypadku gdy wyrazisz na to zgodę

   

   

   

  5. Archiwizacja danych

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. Dochodzenie roszczeń i obrony przed

         roszczeniami

   

  Podstawa prawna

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.

  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego

  ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

  retencja: Zgodnie z archiwizacją danych

   

    

   

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. zgoda na przetwarzanie danych

  retencja: Do czasu wycofania zgody

   

   

   

  Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie

  jest niezbędne do wypełnienia

  obowiązku prawnego w zw. z ustawą

  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo

  oświatowe – art. 127

  retencja:  Zgodnie z archiwizacją danych tj. 5 lat od czasu zakończenia procesu edukacji

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych

  Retencja: Do czasu wycofania zgody

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  Retencja: w zależności od sprawy:

  •  Ewidencja uczniów: 50 lat

  •  Dzienniki zajęć: 5 lat

  •  Dok. Medyczna: 20 lat

  •  Wnioski i decyzje: 10 lat

  •  Wypadki: 25 / 10 lat

  Opinie, badania: 10 lat

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

  administratorze w zw. z ustawą z dnia 27

  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  Retencja: 6 lat

   

  zatrudnienia

   

  Odbiorcy danych

   

   

  ·         Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

  ·         Instytucje ubezpieczeniowe w przypadku korzystania z ubezpieczeń

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

      00-193 Warszawa

   

  Informacja o możliwości wycofania zgody

  W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na

  podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Ci prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

   

  Obowiązek podania danych

   

  Podanie przez Ciebie danych osobowych Twoich oraz Twojego dziecka jest warunkiem koniecznym, wynikającym z przepisów prawa, niezbędnym do realizacji zadań jednostki

   

   

   

   

   

   

   

  OSOBY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECI

   

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cel przetwarzania:

   

  Zapewnienie bezpieczeństwa poprzez weryfikację tożsamości podczas odbioru dzieci przez osoby do tego upoważnione

   

   

   

   

   

  Podstawa prawna

  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO -

  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z ustawą

  prawo oświatowe z dnia 29

   stycznia 2004 r.

   Przez okres trwania edukacji  dziecka do którego dotyczy  upoważnienie lub do czasu wycofania upoważnienia

   

   

  Kategorie danych

  Dane zwykłe identyfikacyjne

   

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  Prawo do wniesienia skargi do organu       nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

   00-193 Warszawa

   

   

  Obowiązek podania danych

  Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

   

   

   

   

  KONTRAHENCI

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  1.    Zawarcie i wykonanie umowy kupna

   

   

   

  2.    Składanie skarg i wniosków

   

   

   

   

  3.    Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej

   

   

  4.    Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

   

   

   

  Podstawa prawna

   

  przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy i wykonania umowy zgodnie z art. 6, ust. 1 lit. b) RODO

  Retencja: Do momentu zakończenia umowy

   

  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO) – polegająca na dbaniu o jakość dostaw;

  retencja: 12 miesięcy od czasu złożenia skargi

   

  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

  retencja: 6 lat

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  retencja: 6 lat

   

   

  Odbiorcy danych

   

   

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

  • Organ prowadzący: Powiat Bielsko-Biała

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •  Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

  •  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

     00-193 Warszawa

   

   

  Obowiązek podania danych

  Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ZAPYTANIA OFERTOWE

   

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  Przyjęcie i rozpatrzenie oferty

   

   

   

  Dochodzenie roszczeń i obrony przed

  roszczeniami

   

   

   

  Podstawa prawna

   

  art. 6, ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

   Retencja: 6 lat

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

  administratorze w zw. z ustawą z dnia

  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  Retencja: 6 lat

   

   

   

  Odbiorcy danych

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

   

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

     00-193 Warszawa

   

   

  Obowiązek podania danych

  Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do zawarcia umów oraz ich realizacji.

   

   

   

   

   

   

   

  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

   

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

   

  Cele przetwarzania:

   

  1.    Przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.    Prowadzenie dokumentacji księgowo-podatkowej

   

   

   

  3.    Archiwizacja danych

   

   

   

   

   

  4.    Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

   

   

   

   

  Podstawa prawna

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

  administratorze w zw. z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

   

  retencja:

  Zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana lub postępowanie o

  Udzielenie Zamówienia zostało zakończone bez zawarcia umowy.

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  retencja: 6 lat

   

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zw. z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o

  narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

  retencja: 5 lat

   

  art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na

  administratorze w zw. z ustawą z dnia 27

  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  retencja: 6 lat

   

   

  Odbiorcy danych

   

   

  •  osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679 (tzw. danych wrażliwych / szczególnej kategorii danych)

  •  podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych (w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu zgodnie z art. 8a ustawy PZP)

  •  Prawo żądania sprostowania danych (zgodnie z art. 8a ust. 3 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie może skutkować zmianą wyniku postępowania ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników zgodnie z art. 97 ust. 1b ustawy PZP)

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 8a ust. 4 ustawy PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)

  •  Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd  Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

   

  Obowiązek podania danych

  Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

   

   

   

   

   

   

  MONITORING WIZYJNY

   

  Administrator Twoich danych

   

   

  Szkoła: Zespół Szkół Specjalnych nr 4

  ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice

  reprezentowana przed dyrektora

   

   

  Inspektor Ochrony Danych

   

   

  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych możesz kontaktować się pod adresem:

  iod@zstil.eu

   

  Cele przetwarzania:

   

  1.    Zapewnienie bezpieczeństwa

   

   

   

   

  2.    Ochrona mienia

   

   

   

   

  3.    W przypadku wystąpienia roszczeń: Dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami

   

  Podstawa prawna

   

   art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj.

  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z ustawą prawo oświatowe z dnia 29 stycznia 2004 r.

  retencja: Do czasu osiągnięcia celu

   

  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  retencja: 30 dni

   

  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w zw. z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

  retencja: 6 lat

   

   

  Odbiorcy danych

   

  • Podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia

   

  Przysługujące Ci prawa

   

  •  Prawo żądania dostępu do danych

  •  Prawo żądania sprostowania danych

  •  Prawo żądania usunięcia danych

  •  Prawo żądania ograniczenia przetwarzania

  •  Prawo do wniesienia skargi do organu   nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2

      00-193 Warszawa

   

   

  Obowiązek podania danych

  Wejście w obszar monitorowany jest dobrowolne.

  Więcej informacji nt. monitoringu wizyjnego znajduje się w sekretariacie szkoły.