A A
 

               

Obiady
Stawka dzienna 8,00 zł.

1. Rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić telefonicznie na numer:
660 – 163 - 892 lub 505-490-046 lub zostać zgłoszona osobiście przez Rodzica najpóźniej w dniu
poprzedzającym termin rezygnacji.
W przypadku nieobecności w szkole (np. choroba dziecka) należy ten fakt zgłosić telefonicznie
najpóźniej do godz. 7.30 w dniu, którego dotyczy rezygnacja.


Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za
kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie.
Po zakończeniu umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty Szkoła zwraca
rodzicom lub opiekunom.

Rodzicowi służy prawo do rezygnacji korzystania z obiadów z zachowaniem 3-
dniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej.

Poniżej druk do pobrania.


2. Wpłaty za obiady za cały miesiąc „z góry” w terminie do 20 dnia miesiąca, z wyjątkiem miesiąca
wrzesień gdzie wpłat należy dokonać w terminie do 28 września

 

3 Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 na numer

 

konta: 51 1020 2313 0000 3102 1124 4037

przelewem w banku PKO BP o/Czechowice-Dziedzice
Dane do przelewu : Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

ul. Nad Białką 1e
43 – 502 Czechowice - Dziedzice

 

W tytule przelewu należy wpisać koniecznie:
imię i nazwisko dziecka obiady za miesiąc /rok
ewentualnie : imię i nazwisko opiekuna
Rodzicom / opiekunom którzy będą dokonywać wpłat za obiady po terminie zostaną doliczone
odsetki ustawowe za opóźnienia.

 

 

 Udostępnij