A A
 

                Obiady  

Stawka dzienna 5,80 zł.

  1. Rezygnacja z obiadów na dany dzień/okres może nastąpić telefonicznie na numer:

660 – 163 - 892 lub 505-490-046 lub zostać zgłoszona osobiście przez Rodzica najpóźniej w dniu poprzedzającym termin rezygnacji.

W przypadku nieobecności w szkole (np. choroba dziecka) należy ten fakt zgłosić telefonicznie najpóźniej do godz. 8.30 w dniu,  którego dotyczy rezygnacja.

Wszystkie nieobecności zgłoszone z zachowaniem powyższego terminu zostaną odliczone od wpłaty za kolejny miesiąc. Nie będą odliczane nieobecności nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie. Po zakończeniu umowy o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej, ewentualne nadpłaty Szkoła zwraca rodzicom lub opiekunom. Rodzicowi służy prawo do rezygnacji korzystania z obiadów z zachowaniem 3- dniowego terminu wypowiedzenia. Rezygnacja z obiadów wymaga formy pisemnej. Poniżej druk do pobrania.

  1. Wpłaty za obiady za cały miesiąc „z góry” w terminie do 20 dnia miesiąca.

Opłaty należy dokonywać na rachunek bankowy Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 na numer konta:                    

                63 1560 0013 2009 6031 5000 0004

przelewem w banku VeloBank S. A. o/Czechowice-Dziedzice

Dane do przelewu :    Zespół Szkół Specjalnych Nr 4

                                 Nad Białką 1e

                                 43 – 502 Czechowice - Dziedzice

W tytule przelewu należy wpisać koniecznie:

imię i nazwisko dziecka                                      obiady za miesiąc                /rok                  

ewentualnie : imię i nazwisko opiekuna

Rodzicom / opiekunom którzy będą dokonywać wpłat za obiady po terminie zostaną doliczone odsetki ustawowe za opóźnienia.

 

 

 


Pliki do pobrania

Rezygnacja z obiadów

Udostępnij