A A
 

ZAPEWNIAMY:

• bezpłatną naukę w klasach dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną:
- lekką
- umiarkowaną lub znaczną
- sprzężoną (w tym z autyzmem)
- głęboką

• nowoczesne metody nauczania, które w połączeniu z doświadczeniem, wiedzą i przekonaniem pozwalają na wszechstronny rozwój ucznia w atmosferze szacunku i akceptacji.

KSZTAŁCIMY:

W Szkole Podstawowej (klasy 1-8) i klasach gimnazjalnych.

W Szkole Branżowej I stopnia w zawodach:

  • kucharz,
  • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • monter zabudowy wewnętrznej i robót wykończeniowych w budownictwie.

W Szkole Przysposabiającej do Pracy uczniowie są przygotowani do pracy w ramach zajęć:
• kulinarnych
• cukiernictwa
• piekarstwa
• ogrodniczych
• stolarskich
• szycia
• rękodzieła artystycznego.

Zasady przyjmowania uczniów do szkoły:

Do Szkoły Podstawowej przyjmowane są dzieci na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zachęcamy do pobrania druków wniosków załączonych poniżej.

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pyatń zachęcamy do kontaktu z sekretariatem: 

tel. (32) 215-35-86

Sekretariat szkoły czynny od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-15:00Udostępnij