A A
 

 

PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4
w Czechowicach - Dziedzicach

I ODBIÓR DZIECI ZE SZKOŁY

1. Na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów informują wychowawcę klasy
o sposobie powrotu dziecka ze szkoły do domu.
2. Rodzice uczniów, którzy będą samodzielnie wracali ze szkoły do domu, składają pisemne
oświadczenie w tej sprawie do wychowawcy klasy.
3. Rodzice uczniów, którzy będą odbierani także przez osoby upoważnione, składają pisemne
oświadczenie w tej sprawie do wychowawcy klasy.
4. Wychowawca klasy:
- sporządza zestawienie zbiorcze sposobu powrotu uczniów klasy w dzienniku lekcyjnym,
- gromadzi, przechowuje oświadczenia i upoważnienia rodziców do końca danego roku
szkolnego,
- niezwłocznie przekazuje wychowawcy świetlicy oświadczenia rodziców, których dzieci
korzystają z opieki świetlicowej.
5. Jeżeli rodzic lub osoba przez niego pisemnie upoważniona chce, z uzasadnionych
powodów, odebrać dziecko ze szkoły podczas jego zajęć edukacyjnych, robi to osobiście
lub zgłasza ten fakt pisemnie wychowawcy bądź nauczycielowi uczącemu w danym czasie
w klasie.
6. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć edukacyjnych, ani opuścić terenu szkoły
na podstawie telefonu lub e-maila od rodzica.
7. Po odebraniu dziecka rodzice/osoby upoważnione przejmują za nie odpowiedzialność,
nawet jeśli przebywają na terenie szkoły.
8. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub w wyjątkowych okolicznościach
o zaistniałej sytuacji rodziców informuje telefonicznie pielęgniarka szkolna, wychowawca
klasy lub pracownik sekretariatu. Jeżeli rodzice nie mogą odebrać dziecka osobiście wskazują
osobę, która to uczyni. Osoba ta musi przy odbiorze okazać dowód osobisty i potwierdzić
odbiór dziecka czytelnym podpisem na oświadczeniu.
9. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani środków
odurzających.
10. W przypadku podejrzenia nauczyciela, że rodzic lub osoba upoważniona zgłosiła się po
dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, nauczyciel zobowiązany jest:
a) nie wydawać dziecka,
b) nakazać osobie nietrzeźwej/odurzonej opuszczenie terenu szkoły,

c) poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego,
d) skontaktować się z drugim rodzicem dziecka i ustalić sposób odbioru dziecka: jeżeli
rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę upoważnioną
lub w rozmowie telefonicznej jednorazowo i doraźnie wskazuje osobę pełnoletnią,
podając jej dane osobowe.
e) jeśli drugi rodzic nie odbiera telefonu, skontaktować się z osobami upoważnionymi
do odbioru dziecka i ustalić sposób jego odbioru,
f) jeśli żaden kontakt jest niemożliwy, zawiadomić Policję, która przejmie opiekę nad
dzieckiem.
11. W przypadku kiedy nietrzeźwy/odurzony rodzic lub inna osoba odmawia opuszczenia
terenu szkoły, zachowuje się niewłaściwie stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci
należy zawiadomić Policję.
12. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje dyrektora i sporządza notatkę służbową.

II POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE SZKOŁY

1. Uczeń nieodebrany po zajęciach lekcyjnych przez rodzica zostaje skierowany do
świetlicy szkolnej, gdzie oczekuje na odbiór rodzica.
2. Dzieci powinny być odebrane ze świetlicy szkolnej najpóźniej do godz. 15.30.
3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.
4. Nauczyciel ma obowiązek odnotowania każdego przypadku odebrania dziecka po
godzinach pracy świetlicy szkolnej – sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej
dyrektorowi, który przeprowadza z rodzicami rozmowę wyjaśniającą.
5. W przypadku powtarzania się sytuacji odbierania dziecka po zakończeniu pracy świetlicy
szkolnej dyrektor szkoły informuje terenowy oddział opieki społecznej.
6. W wyjątkowych sytuacjach losowych, w przypadku braku możliwości odbioru dziecka
w godzinach pracy świetlicy rodzice zobowiązani są do telefonicznego poinformowania
wychowawcy o zaistniałej sytuacji i uzgodnienia sposobu odbioru dziecka.
7. W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczyciel kontaktuje się z osobami
upoważnionymi przez rodzica do odbioru dziecka lub wskazanymi przez niego do
kontaktów w Karcie zapisu do świetlicy.
8. W razie wyczerpania powyższych możliwości odbioru dziecka przez rodziców
oraz osób upoważnionych nauczyciel zawiadamia Policję, która przejmie opiekę nad
dzieckiem i postanowi o dalszym działaniu.
9. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją do
wiadomości dyrektora.

III USTALENIA OGÓLNE

1. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich może odebrać
dziecko bez zgody drugiego.
2. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom pozostającym w konflikcie ze
sobą co do zakresu jej sprawowania, to sposób odbioru dziecka określa postanowienie
sądu.
3. Sprzeciw jednego rodzica wobec odbierania dziecka przez drugiego rodzica musi być
poświadczony orzeczeniem sądowym.
4. Gdy jedno z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, powinna być ona
wykonywana zgodnie z orzeczeniem sądu.
5. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, w formie pisemnej,
o sądowych ograniczeniach i innych ustaleniach związanych
z wykonywaniem władzy rodzicielskiej oraz wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej
dziecka istotnych dla odbioru dziecka ze szkoły.
6. Zasady dotyczące rodziców mają takie samo zastosowanie w przypadku opiekunów
prawnych.
7. Osoby odbierające dzieci ze szkoły mają obowiązek posiadać przy sobie dowód osobisty,
by okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w sytuacji budzącej wątpliwości
nauczyciela wydającego dziecko.

IV ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY
1. Osoby uprawnione, odbierające uczniów ze szkoły, oczekują na przerwę w holu na
parterze szkoły.
2. Rodzice oraz inne osoby umówione na spotkanie, rozmowę, oczekują na nauczyciela lub
pracownika szkoły w holu na parterze szkoły.
3. Osoby postronne wchodzące na teren szkoły są wpisywane do rejestru gości
prowadzonego przez woźną.

 Udostępnij