A A
 

Projekt „Kompetentni zawodowi” realizowany jest w naszej szkole od 1 maja 2018 i trwać będzie do 30 kwietnia 2021 roku. Priorytetem jest „Wzmocnienie potencjału edukacyjnego – dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy”. Wnioskodawcą projektu jest Powiat Bielski.

Wśród działań projektowych są:

  • zajęcia specjalistyczne teoretyczno-praktyczne z zakresu kształcenia zawodowego w pracowniach i na warsztatach szkolnych doposażonych w ramach projektu,
  • kursy i szkolenia z udziałem podmiotów zewnętrznych,
  • organizacja staży i praktyk zawodowych.

Celem projektu jest:

  • współpraca z przedsiębiorcami, pracodawcami w zakresie staży i praktyk zawodowych w ramach których uczniowie mogą nabywać i rozwijać kluczowe umiejętności i kompetencje niezbędne na rynku pracy, stworzenie atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków edukacyjnych, a także realizację kursów zawodowych i studiów podyplomowych dla 7 nauczycieli,
  • dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb wynikających z regionalnego i lokalnego rynku pracy polegające na unowocześnieniu procesu kształcenia zawodów, poprzez realizację kursów i szkoleń, a także zajęć wykraczających poza zakres podstaw programowych, skutkujących nabyciem dodatkowych umiejętności i rozwinięciem wiedzy wśród uczniów oraz doposażenie warsztatów praktycznej nauki zawodu i pracowni szkolnych.

Dotychczas z możliwości realizacji staży skorzystało 14 uczniów a 25 realizuje zajęcia z języka angielskiego zawodowego oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.  Udostępnij